Algemene Voorwaarden Farid Technical HR

Algemeen

1.Farid Technical HR is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om werkzaamheden te verrichten als elektrotechnisch tekenaar, werkvoorbereider, projectleider en calculator alsmede het werven en selecteren van personeel voor voornoemd werk, in de ruimste zin des woords. De eenmanszaak is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Gorinchem.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor de eenmanszaak werkzaam zijn en zij zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten alsmede andere rechtsbetrekkingen tussen Farid Technical HR en een wederpartij, waarbij Farid Technical HR werkzaamheden verricht of zal verrichten.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Farid Technical HR. De opdrachtgever stemt ermee in dat de overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van de eenmanszaak of zonodig door derden wordt uitgevoerd. Farid Technical HR is steeds gerechtigd de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten, ook indien de opdrachtgever de opdracht door een specifiek persoon wilde laten uitvoeren. De opdrachtgever kan uitsluitend Farid Technical HR tot nakoming van de bedongen werkzaamheden aanspreken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten zal Farid Technical HR zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaraties

5. De opdrachtgever is voor het uitvoeren van de opdracht aan Farid Technical HR verschuldigd het honorarium vermeerderd met de reiskostenvergoeding en de omzetbelasting. Voor de verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever tenminste maandelijks een declaratie ontvangen van Farid Technical HR.

6. Het honorarium wordt bepaald door het bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden geldende uurtarief en de op basis van door beide partijen geaccordeerde weekurenstaten, tenzij anders is overeengekomen. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op € 0,30 per kilometer. Alle declaraties worden verhoogd met het geldende tarief voor de omzetbelasting.

7. Farid Technical HR is gerechtigd om jaarlijks, per 1 januari, het gehanteerde uurtarief en de reiskostenvergoeding te wijzigen.

Betaling

8. Betaling van facturen van Farid Technical HR dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op één van de rekeningnummers vermeldt op de declaratie van Farid Technical HR danwel op een door haar aan te wijzen rekening. Uitsluitend betaling op bedoelde rekeningnummers danwel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van betaling lijdt tot kwijting van de opdrachtgever.Bij overschrijding van genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

9. Bij het treffen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, is deze naast de hoofdsom en de vertragingsrente tevens verschuldigd de door Farid Technical HR gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden gesteld op tenminste 10% van de hoofdsom.

Aansprakelijkheid

10. Iedere aansprakelijkheid van Farid Technical HR en al diegenen die onder haar werkzaam zijn is uitgesloten.

11. Farid Technical HR zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het inschakelen van derden geschiedt altijd voor rekening van de opdrachtgever. Farid Technical HR is voor eventuele schade die het gevolg is van de tekortkomingen van ingeschakelde hulppersonen of derden nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Farid Technical HR aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of het niet deugdelijk functioneren van de door Farid Technical HR bij uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.

12. De opdrachtgever vrijwaart Farid Technical HR tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijzen samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden alsmede de door Farid Technical HR in dat verband te maken kosten.

13. Alle aanspraken van een opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Toepasselijk recht

14. De rechtsverhouding tussen Farid Technical HR en haar opdrachtgevers wordt beheerst door het Nederlands recht.